Irtisanomisaika

Työsopimuslain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään irtisanomisajoista. Useimmissa työehtosopimuksissa on kuitenkin rajoitettu tätä sopimusvapautta. Yleensä ei ole esimerkiksi annettu oikeutta poiketa työsopimuksella työehtosopimuksen irtisanomisajoista työntekijälle epäedullisella tavalla.

Työnantaja ja työntekijä saavat myös sopia työsuhteen irtisanomisesta ilman irtisanomisaikaa, jolloin työsuhde päättyy työpäivän tai -vuoron päättyessä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on toimitettu. Irtisanomisaika voi olla enintään kuusi kuukautta.

Silloin kun työnantaja ja työntekijä eivät ole sopineet muunlaista irtisanomisaikaa tai eivät ole esim. työehtosopimuksen perusteella velvollisia noudattamaan toisenlaisia irtisanomisaikoja, noudatetaan työsopimuslain säädöksiä.

Jollei muuta ole sovittu, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:

  1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden
  2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta
  3. kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta
  4. neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta
  5. kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta


Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:

  1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta
  2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta

Irtisanomisajan laskeminen

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä lukien. Mikäli noudatetaan esimerkiksi 14 päivän irtisanomisaikaa, ja työntekijä irtisanoo työsuhteensa kuukauden 1. päivänä, päättyy työsuhde 15. päivänä samaa kuuta.

Kun irtisanomisaika lasketaan kuukausissa, työsuhde päättyy järjestysnumeroltaan samana päivänä kuin irtisanomisilmoitus on annettu. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jossa määräaika päättyisi, pidetään sen kuukauden viimeistä päivää määräajan loppupäivänä. 

Työnantajan, joka on irtisanonut työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle korvauksena täysi palkka irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta.

Työntekijä, joka ei ole noudattanut irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työnantajalle kertakaikkisena korvauksena irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Jos irtisanomisajan noudattaminen on laiminlyöty vain osittain, korvausvelvollisuus on noudattamatta jääneen irtisanomisajan osan palkka.

Työsopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös irtisanomisaikana. Työntekijällä on velvollisuus tehdä työtä, ja työnantajalla on velvollisuus maksaa palkkaa.

Vuosiloma voidaan pitää irtisanomisaikana noudattaen vuosilomalain säännöksiä. Työnantaja ei ole velvollinen pitämään työntekijää työssä irtisanomisaikana, silti työntekijän työsuhteeseen liittyvät oikeudet ovat voimassa myös irtisanomisajan. Vuosilomaetuudet kertyvät myös irtisanomisajalta, vaikka työntekijällä ei olisi työvelvoitetta irtisanomisaikana.

Jos työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta irtisanomisajalla (työntekijä on esim. vuorottelu- tai opintovapaalla), työntekijällä ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn