Työeläke

Viimeisin eläkeuudistus on astunut voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Eläkkeen määrä riippuu työuran aikaisten vuotuisten työansioiden yhteismäärästä. Tässä tekstissä kerrotaan lyhyesti perusperiaatteet yksityisen puolen eläkevakuutettujen eläketurvasta. Julkisella puolella työskenteleviä koskevat säännökset ovat hieman erilaiset ja niistä löytyy tietoja mm. Kunnallisen eläkelaitoksen ja Valtion työmarkkinalaitoksen sivuilta.

Lakisääteinen työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, perheen huoltajan kuoleman ja ikääntyvän henkilön työttömyyden varalta.

Lisätietoa työeläkkeistä löydät osoitteesta tyoelake.fi.

 • Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu järjestää työntekijöilleen eläketurva. Vakuutetun alasta tai työsuhteen kestosta riippumatta kaikki yksityisen sektorin työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan. Merimiesten eläkkeen kertymisestä säädetään Merimieseläkelaissa (MEL). Yrittäjä järjestää ja kustantaa eläketurvansa itse. Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 ikävuoden täyttymistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

 • Työeläkettä kertyy kunakin vuonna ansaittujen palkkojen perusteella. Eläkettä karttuu 17 vuoden iästä 68 vuoden iän täyttymiseen asti. Eläkettä karttuu tietyn karttumisprosentin mukaan riippuen vakuutetun iästä. Eläkejärjestelmässä ei ole määrällistä kattoa, vaan kaikki työ 68 iän täyttymiseen asti kerryttää eläkettä.

  Ikä                 Karttumisprosentti
  17-                 1,5 %
  53-62             1,7 % (siirtymäajalla vuosina 2017 – 2025)

  Jos työntekijä jatkaa työssä yli vanhuuseläkeiän alarajan, saa peruskarttuman lisäksi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen eläkkeeseen jokaista lykkäyskuukautta kohden.

  Milloin henkilö ei saa palkkaa, mutta hänelle maksetaan jotakin ansiosidonnaista sosiaalietuutta, työeläkettä ansaitaan tietty prosentti etuuden perusteena olevan ansion perusteella riippuen sosiaaliedusta. Seuraavassa luettelona tiettyjen etuuslajien mukaiset kertymisprosentit:

  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet, 117%
  • työttömyyspäiväraha, 75 %
  • sairaus- ja tapaturmapäiväraha 65 %
  • vuorotteluvapaa, 55 %

  Palkattomien aikojen eläkekarttumaa laskettaessa karttumisprosentti on aina 1,5 % vuodessa.

 • Tulevan ajan säännökset koskevat työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä. Näissä tapauksissa ennen vanhuuseläkeikää eläkkeelle jäävälle lasketaan eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi tietyin edellytyksin myös ns. tuleva aika eli alimpaan vanhuuseläkeikään jäljellä oleva aika. Tuleva aika lasketaan 1,5 % vuotuista karttumaa noudattaen. Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Tulevan ajan eläkkeen saamisen edellytyksenä on, että työntekijällä on työeläkelakien mukaisia työansioita yhteensä vähintään 12 566,70 euroa työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana.

 • Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Eläkkeen määrä on eläkkeellesiirtymiseen mennessä ansaittu eläke. 

  Työntekijän alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan seuraavasti:

  1) vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneellä 63 vuotta
  2) vuonna 1955 syntyneellä 63 vuotta ja 3 kuukautta
  3) vuonna 1956 syntyneellä 63 vuotta ja 6 kuukautta
  4) vuonna 1957 syntyneellä 63 vuotta ja 9 kuukautta
  5) vuonna 1958 syntyneellä 64 vuotta
  6) vuonna 1959 syntyneellä 64 vuotta ja 3 kuukautta
  7) vuonna 1960 syntyneellä 64 vuotta ja 6 kuukautta
  8) vuonna 1961 syntyneellä 64 vuotta ja 9 kuukautta
  ​​​​​​​9) vuosina 1962–1964 syntyneellä 65 vuotta.

  Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen työntekijän alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan eliniän muutokseen eläkelain 82 ja 83 §:n mukaisesti ja ikä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vuodelle, jona työntekijä täyttää 62 vuotta.

  Työntekijä voi siis halutessaan jatkaa työntekoaan 68 ikävuoteen asti. Tätä ennen työnantaja voi päättää työsuhteen ainoastaan yleisillä irtisanomisperusteilla. Työsuhde kuitenkin päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt työntekijä täyttää 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntynyt työntekijä täyttää 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntynyt työntekijä täyttää 70 vuotta.

  Eläkkeelle jäämistä voi myös lykätä yli 68–70 ikävuoden. Tämä edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken.

 • Työeläkejärjestelmää on uudistettu vuonna 2017. Osa-aikaeläke on korvattu uudistuksessa osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä, jota on voinut saada 1.2.2017 alkaen. Ennen vuotta 2017 myönnetyt osa-aikaeläkkeet säilyvät ennallaan. Työntekijällä voi jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan hänen syntymävuotensa mukaan määräytyvän alaikärajan täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

  Työntekijän osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja määräytyy seuraavasti:

  1. 1) vuonna 1963 ja sitä ennen syntyneellä alaikäraja on 61 vuotta
  2. 2) vuonna 1964 syntyneellä alaikäraja on 62 vuotta
  3. 3) vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneellä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen työeläkelain 82 ja 83 §:n mukaisesti.

  Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena on eläkkeen alkamista edeltäneen kalenterivuoden loppuun mennessä työeläkelakien mukaan ansaittu eläke. Eläkeosuuden määrä on työntekijän hakemuksen mukaan 25 tai 50 prosenttia osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevan eläkkeen määrästä.

  Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkeosuudesta vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta tämän eläkeosuuden alkamisaikaa varhennetaan ennen työntekijän alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua (varhennusvähennys).

  Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkeosuutta korotetaan pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta tämän eläkeosuuden alkamisaikaa lykätään työntekijän alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua myöhemmäksi (lykkäyskorotus).

  Osittainen varhennettu vanhuuseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun työntekijälle myönnetään vanhuuseläke.

  Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä on haettu jousto eläkejärjestelmään. Uudessa järjestelmässä on mahdollisuus nostaa osa eläkkeestä jo ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole riippuvainen työnteosta, vaan eläkkeen saaja voi itse päättää jatkaako hän työntekoa vai ei.

 • Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 16 vuotta täyttäneelle henkilölle siihen asti, kun hän saavuttaa vanhuuseläkeiän. Alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vain, jos hänellä ei ole mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen tai hänen ammatillinen kuntoutus on sairauden vuoksi keskeytynyt taikka hänen ammatillinen kuntoutus on päättynyt tuloksettomana.

  Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä hänen ikänsä, ammattitaitonsa sekä muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Jos työkyvyn palautuminen on epätodennäköistä, työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi.

  Määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke on kuntoutustuki. Jos voidaan olettaa, että työkyky jossakin vaiheessa palaa, myönnetään kuntoutustuki määräajaksi. Kuntoutustuen saajalle tehdään erityinen hoito- ja kuntoutusohjelma, jossa koulutus ja työhistoria huomioiden pyritään selvittämään millainen työ olisi jatkossa mahdollinen.

  Työkyvyttömyyseläke myönnetään aina pysyvästi sokealle tai liikuntakyvyttömälle, samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.

  Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä henkilölle, joka saa varhennettua vanhuuseläkettä.

 • Eläkeuudistuksesta löydät kattavaa tietoa Eläketurvakeskuksen ylläpitämältä sivustolta, jonne eläkeuudistusta valmistelleet osapuolet ovat perustaneet asiaa käsittelevän sivuston. Eläkeuudistus.fi

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn