Lomautus

Lomautuksen aikana työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät tilapäisesti työnantajan aloitteesta.

Kokonaan lomautetulla on mahdollisuus saada työttömyyskassasta täyttä työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisesti lomautetulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa

 • Työntekijän lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työnantajan toimesta. Työsopimus ja työsuhde pysyvät lomautuksen aikana voimassa. Lomauttaminen voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan tai se voi olla osittainen, jolloin on kyse lyhennetystä työviikosta tai työpäivästä.

  Työsopimuslain mukaan työnantaja saa yksipuolisesti lomauttaa työntekijän kahdella perusteella:

  1) Työnantajana voi lomauttaa työntekijän työn tilapäisen vähentymisen perusteella, jolloin lomautus voi kestää enintään 90 päivää.

  2) Työnantaja voi lomauttaa työntekijän taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla. Silloin lomautus edellyttää työn vähenemistä olennaisesti ja pysyvästi. Tässä tapauksessa lomautus voi olla voimassa toistaiseksi.

  Jos yhtäjaksoinen ja kokoaikainen lomautus kestää yli 200 kalenteripäivää, sinulla on oikeus irtisanoa työsopimuksesi päättymään heti ja olet oikeutettu saamaan korvauksena irtisanomisajan palkan työnantajan irtisanomisajan mukaan.

  Katso myös, voiko työnantaja lomauttaa koronan perusteella.

  Työttömyysturva koronaepidemian aikana

 • Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain silloin, jos määräaikainen työntekijä on vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

  Lisätietoa poikkeusajan 1.4.-30.6.2020 lainsäädännöstä.

 • Lomautuksesta johtuvan työvoiman vähentämisjärjestyksestä on saatettu sopia työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa. Viimeksi lomautetaan mm. yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä tai esimerkiksi saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Työehtosopimuksessa on voitu kiinnittää huomiota myös työsuhteen kestoaikaan tai työntekijän huoltovelvollisuuden määrään lomautusjärjestyksestä päätettäessä. Työntekijöiden edustajiksi valitut henkilöt voidaan yleensä lomauttaa vasta viimeisenä.

 • Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto ei sido työnantajaa, eikä arvion osoittautuminen virheelliseksi edellytä uuden lomautusilmoituksen antamista. Jos lomautusilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.

  Lisätietoa poikkeusajan 1.4.-30.6.2020 lainsäädännöstä.

 • Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää ennen työhönpaluusta, jos asiasta ei ole sovittu toisin.

  Työntekijällä on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä. Hän on kuitenkin velvollinen palaamaan siihen työhön josta hänet on lomautettu, seitsemän päivän kuluttua työnantajan ilmoituksesta.

  Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus viiden päivän irtisanomisajalla.

 • Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Jos työntekijä tietää lomautuksen päättymisajan, työsopimuksen irtisanomisoikeutta ilman irtisanomisaikaa ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Työnantaja ei saa katkaista lomautusta keinotekoisesti siksi, että työntekijä ei voisi irtisanoa työsopimustaan ilman irtisanomisaikaa.

  Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

  Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä keskeytymättä vähintään 200 (kalenteri)päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa. Työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta.

  Vuosiloma, joka sijoittuu lomautusjaksojen väliin, ei merkitse lomautuksen keskeytymistä.

  Työntekijä voi käyttää irtisanoutumiseensa työsuojelun sivuilta löytyvää lomaketta.

 • Lomautuksen aikana vuosilomaa kerryttävinä päivinä lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan. 30 päivän ajanjaksoa laskettaessa otetaan huomioon vain ne päivät, jotka ilman lomautusta olisivat olleet työntekijän työpäiviä. Työssäolon veroisiksi päiviksi lasketaan 30 päivää, vaikka lomautus kestäisi tätä pidempään. Jos toistaiseksi voimassa oleva lomautus keskeytyy, 30 päivän ajanjakso alkaa uudelleen.

  Vuosilomalaissa ei ole lomautuspäiville vuotuista enimmäismäärää, vaan jokaista lomautuskertaa arvioidaan itsenäisesti. Myös lomanmääräytymisvuoden vaihteessa on sovellettava 30 päivän rajaa.

  Jos lomautus on toteutettu työviikkoja lyhentämällä tai muulla siihen verrattavalla työaikajärjestelyllä, lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Enimmäisaika tarkoittaa kuuden kuukauden pituista jaksoa, ei kuutta kalenterikuukautta.

  Mikäli tällainen lyhennetty työviikkojärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.

 • Työntekijä ei saa ilmaista liike- tai ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa tai tuottaa vahinkoa työnantajalleen. Lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan koskee myös lomautusaikaa.

  Lomautetulla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä, jos se ei riko kilpailukieltoa. Työntekijän on kuitenkin palattava siihen työhön josta hän on lomautettuna saatuaan ilmoituksen lomautuksen päättymisestä. Tällöin on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi vastaanotettu muu työsuhde viiden päivän ilmoitusajalla.

  Työntekijällä on oikeus milloin tahansa lomautusaikana irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti. Ei kuitenkaan enää viimeisen viikon aikana ennen lomautuksen päättymistä, jos päättymisaika on työntekijän tiedossa. Tällöin ei ole yleensä oikeutta irtisanomisajan palkkaan.

  Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

  Jos työntekijällä on palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella käytössään asunto, oikeus asunnon käyttämiseen säilyy myös lomautuksen ajan.

  Luontoisedut eivät säily lomautusaikana, ellei toisin erikseen sovita.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn