YTK-Yhdistys ry:n tietosuojaseloste

Jäsentemme yksityisyys on meille erittäin tärkeä asia. Sitoudumme suojaamaan jäsentemme yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Pidämme myös huolen siitä, että käsittelemme jäsentemme henkilötietoja aina turvallisella tavalla. 

Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman hyvin työelämän muutostilanteissa. Alta voit lukea lisää siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme tietojasi, keiden yhteistyökumppaneiden kanssa työskentelemme ja kuinka voit pyytää itseäsi koskevia tietoja. Lisäksi alta selviää tarkemmin, miten olemme sitoutuneet huolehtimaan yksityisyydestäsi henkilötietojasi käsitellessämme. 

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia:

 • YTK-Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, sosiaalisia, taloudellisia ja oikeudellisia etuja.

  Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti vain YTK-Yhdistyksen jäseneltä itseltään ja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen.

 • Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa

  • vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä

  • pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista

  • pyytää tietojen käsittelyyn rajoituksia

  • siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen

  • tehdä valitus viranomaiselle

  YTK-Yhdistyksen jäsen voi helposti tarkistaa omat tietonsa yhdistyksen jäsenten sähköisestä OMA+ asiointipalvelusta. Palvelussa jäsen voi päivittää yhteystietojaan.

  Muuten käsiteltävien henkilötietojen osalta pyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen [email protected], josta lähetetään mahdolliset lisäohjeet. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana. Tarkastus on pääsääntöisesti maksuton kerran vuodessa.

 • YTK-Yhdistys kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä pidempää aikaa kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. 

  Tietojärjestelmät, joissa tieto säilytetään, on teknisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa ja hyvin valvotussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuureilla muilla teknisillä toimenpiteillä. 

  Tietojen säilytysajat määritetään kulloinkin voimassa olevien lakien pohjalta ja käsittelyn tarkoitus ja tarve huomioiden.


YTK-Yhdistys ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

 • YTK-Yhdistys ry  
  Postiosoite: Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa 
  [email protected] 
  https://ytk-yhdistys.fi/  

 • YTK-Yhdistys ry 
  Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa 
  [email protected] 
  puh. 02 760 76400 

 • YTK-Yhdistyksen jäsenrekisteri 

 • Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 c) ja f) kohtiin. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi ja jäsenetujen toteuttamiseksi.

  Lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä sopimuksen mukaiseen jäsenetujen tarjoamiseen. Yhdistys voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella. Yhdistyksellä on toimintansa harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten toiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen, ja henkilötietojasi voidaan käsitellä myös näillä perusteilla. 

  Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, rekisterin ylläpito ja kehittäminen, markkinointi, suoramarkkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. 

 • Käsittelemme pääsääntöisesti jäsentemme henkilötietoja. Tämän lisäksi käsittelemme tietoja henkilöistä, jotka ovat olleet jäseniä, pyrkineet jäseneksi, muuten ottaneet Yhdistykseen yhteyttä tai käyneet Yhdistyksen nettisivuilla. Lisäksi voimme kerätä tietoja henkilöistä, joilla on jäsenyyssuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu yhteys. 

 • a) Henkilötiedot 

  • Sukunimi, etunimet, kutsumanimi 
  • Henkilötunnus 

  • Postikieli 

  • Äidinkieli 

  • Postitusosoite, postinumero 

  • Maan tunnus 

  • Puhelinnumero 

  • Sähköpostiosoite 

  • Sukupuoli 

  b) Jäsentiedot

  • Jäsenyyden alku- ja päättymispäivä 

  • Erosyy 

  • Jäsennumero 

  • Jäsenmaksutiedot 

  • E-laskuvaltuutuksen tiedot 

  • Jäsenten puhelija koskevat tiedot: Soittaja tunnistetaan puhelinnumeron perusteella, kun kysymys on YTK-Yhdistyksen jäsenestä. Rekisteriin kerätään jäsenten puheluista soittoaika, puhelun kesto ja puhelun hoitaneen käsittelijän tunnus. Jäsenten puhelut tallennetaan. Yhdistys taltioi asiakaspalvelun puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Näitä taltioita voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti eikä taltioita käytä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

  c) Verkkopalvelun evästetiedot 

  • käyttäjän IP-osoite 

  • käynnin kellonaika 

  • vieraillut sivut 

  • käytetty selaintyyppi 

  • verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut Yhdistyksen verkkosivulle 

  • palvelin, jolta käyttäjä on tullut Yhdistyksen verkkosivulle. 


 • Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti jäsenen itse Yhdistykselle toimittamasta liittymislomakkeesta. Lisäksi Yhdistyksen päivittäessä jäsentensä yhteystietoja saadaan tietoja myös väestötietojärjestelmästä sekä postista. YTK-Yhdistyksen ja Yleinen työttömyyskassa YTK:n yhteisten jäsenten osalta jäsenyys- sekä yhteystiedot käsitellään ja vastaanotetaan osapuolten kesken antaman suostumuksen perusteella sopimuksen mukaisten jäsenetujen järjestämiseksi jäsenille.

 • Yhdistyksessä henkilökunnan oikeus käsitellä jäsenten henkilötietoja määräytyy tämän tehtäväkuvan mukaisella käyttövaltuutuksella. Myös Yhdistyksen valtuuttamat ulkopuoliset palvelun tarjoajat voivat käsitellä rajoitetusti henkilötietoja. He käsittelevät tietoja Yhdistyksen puolesta ja lukuun. Käsittelystä on tehty osapuolia sitova sopimus, jossa on huomioitu tietosuojaa koskevat vaatimukset. Tiedon omistus ei siirry Yhdistykseltä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. 

  Yhdistys saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

  YTK-Yhdistyksen ja Yleisen työttömyyskassa YTK:n yhteisten jäsenten osalta jäsenyys- sekä yhteystiedot käsitellään ja luovutetaan osapuolten kesken jäsenen antaman suostumuksen perusteella. 

 • Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Yhdistys kuitenkin saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Yhdistys saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa Yhdistys varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperuste ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista. 

 • Yhdistys käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Yhdistyksellä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattu voimassa oleva peruste tietojen käsittelyyn, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. 

 • Yhdistys kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. 

  Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei henkilötietoja ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. ATK-laitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu, ja ne sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. 

  Pääsy rekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain Yhdistyksen tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat). Pääsy tiloihin, joissa käsitellään tai arkistoidaan luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, joiden on päästävä tiloihin työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tuotantotilojen ulko-ovet ovat valvontajärjestelmän piirissä. Työntekijöiden valvonta tapahtuu kulunvalvontajärjestelmän avulla. Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin. 

 • Rekisteröitynä sinulla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana. Pyydämme ottamaan yhteyttä selosteen kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. 

  Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat: 

  a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty 

  Jokainen YTK-Yhdistyksen jäsen voi helposti tarkistaa omat tietonsa Yhdistyksen jäsenten sähköisestä OMA+ asiointipalvelusta. Palvelussa jäsen voi päivittää yhteystietojaan.

  Henkilötietojen osalta pyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen [email protected], josta lähetetään lisäohjeet. Tarkastuspyynnössä tulee yksityiskohtaisesti ilmoittaa, mitä tietoja ja miltä ajalta henkilö haluaa tarkistaa. Tarkastuspyyntö on pääsääntöisesti maksuton kerran vuodessa.

  b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista 

  Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

  c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista 

  Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta: 

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin; 
  • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 
  • vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä; 
  • tietojen käsittely on lain vastaista; 

  Yhdistyksellä voi olla oikeutettuun etuun tai lakiin perustuva oikeus käsitellä henkilötietojasi myös tietyn ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen. 

  d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

  Voit pyytää Yhdistystä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli: 

  • kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden. 

  e) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen 

  Sinulla oikeus saada Yhdistykselle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

  f) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

  Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Yhdistyksen välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi. 

 • Lupasi koskee seuraavia toimialueita:

  ytk-yhdistys.fi

  Evästeilmoitus päivitetty viimeksi 21.12.2020

  Käytämme evästeitä

  Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. YTK-Yhdistys käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

  Evästeet eivät vahingoita laitettasi, eikä niiden avulla voi levittää haittaohjelmia. Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat, että saat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme.

  Millaisia evästeitä käytämme?

  Välttämättömät evästeet

  Sivustomme tarvitsee näitä automaattisesti aktivoituvia evästeitä, jotta se voi tarjota hyvän ja turvallisen käyttäjäkokemuksen. Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston perustoiminnot kuten chat-palvelun ja informatiivisten ikkunoiden toiminnan kuten evästesuostumuksen kysyminen Nämä evästeet tulee olla aina käytössä, koska ne ovat välttämättömiä, jotta ytk-yhdistys.fi-sivusto voi toimia oikein.

  Toiminnalliset

  Toiminnallisten evästeiden avulla voimme ottaa käyttöön hyödyllisiä toimintoja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi kuten esimerkiksi kielivalintojesi muistamisen.

  Tilastolliset evästeet

  Tilastollisten evästeiden tehtävä on tuottaa tai tarjota meille tietoa, joiden pohjalta voimme parantaa sivustomme käytettävyyttä ja asiakaskokemusta. Nämä evästeet kertovat meille, kuinka paljon palveluitamme käytetään, millaista niiden käyttö on ja mihin asioihin palveluiden kehityksessä tulee kiinnittää huomiota.
  Esimerkiksi käytössämme oleva Google Analytics -palvelu käyttää tilastollisia evästeitä. Tutkimme aina koontitietoa, emmekä tallenna henkilökohtaista tietoa sivuston käytöstä.

  Markkinointievästeet

  Markkinointievästeet auttavat meitä ja luotettavia yhteistyökumppaneitamme sijoittamaan kohdennettua mainontaa markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten sivustoille. Nämä evästeet ovat enimmäkseen mainosympäristön toimittajien (kuten Facebook, Google ja AdForm) asettamia.

  Markkinointievästeiden avulla voimme rikastaa markkinoinnin kohdentamisessa hyödynnettävää tietoa kolmansien osapuolten kanssa jaetulla tiedolla ja sen perusteella kohdentaa mainontaa sen mukaan, mikä sinua kiinnostaa. Näin voimme tarjota paremmin tarpeitasi vastaavia etuja ja markkinointia. Käytämme kohdennetun mainonnan teossa esimerkiksi Googlen ja Facebookin mainonta- ja seurantapalveluita.

  Kuinka hallita evästeiden käyttöä

  Emme tallenna evästevalintaasi verkkosivustollemme, vaan suostumuksesi tallentuu web-selaimellesi. Evästevalintasi on voimassa 12 kuukautta, jos et muuta valintaasi. Voit milloin tahansa muuttaa aiemmin antamaasi suostumusta palaamalla evästeasetuksiin. Saatat joutua päivittämään verkkosivusi, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.

  Useimmat web-selaimet sallivat eväteiden hallinnan selaimen asetusten avulla. Voit halutessasi muuttaa web-selaimesi asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan YTK-Yhdistyksen palvelusta, tulevat estetyiksi. Voit halutessasi muuttaa web-selaimesi asetuksia myös niin, että saat tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, YTK-Yhdistyksen verkkopalvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

  Verkkosivustoltamme löytyviin kolmannen osapuolen evästeisiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjä. Heidän tietosuojakäytännöistään saat lisätietoa siitä, mihin muihin tarkoituksiin kolmannet osapuolet käyttävät tietoja.

  Nettisivujen ja tietoliikenteen tekniset lokitiedot

  YTK-Yhdistyksen nettisivujen tietoliikenneyhteyksistä ja käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen. Lokitietoihin sisältyy tietoja, jotka voi olla mahdollista yhdistää henkilöön, kuten IP-osoite ja aikaleima. Näitä lokitietoja käytetään vain palvelun mahdollistamiseksi tietoliikenneverkossa, virhetilanteiden selvittämiseksi ja tietoturvasta huolehtimiseksi.

  Verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen liittyvä henkilötietojen käsittely on tarpeen Yleinen työttömyyskassa YTK:n lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

  YTK:n ja YTK-Yhdistyksen verkkopalvelujen palveluntarjoajana toimii Pilvia. Pilvian sopimuskumppani Cloudflare Inc. saattaa hyödyntää osaa käyntilokitiedoista palvelunsa kehittämiseksi ja siirtää ne siinä tarkoituksessa Yhdysvaltoihin käsiteltäväksi. Henkilötietojen Yhdysvaltoihin siirtämisen perusteena ovat EU:n komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet ja YTK:n tekemä riskiarvio.

 • Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta. 

 • Ymmärrämme tietosuojan merkityksen jäsenillemme sekä verkkosivustollamme vieraileville ja pyrimme pysymään näiltäkin osin kehityksen kärjessä. Yhdistys voi muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisteriselostettaan. Muutokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla. 

Linkki kyselyyn