Työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja työnantaja saa käsitellä vain, jos työntekijä itse toimittaa ne hänelle tai jos työntekijä on antanut kirjallisen suostumuksen luovuttaa häntä koskevia terveystietoja työnantajalle. Tietojen käsittelyn tulee liittyä sairausajan palkan tai muun korvauksen maksamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon ollut perusteltu syy.

Työntekijää koskevia terveydentilatietoja tulee käsitellä vain niiden henkilöiden jotka valmistelevat tietojen pohjalta päätöksiä tai panevat niitä täytäntöön. Työnantajan on nimettävä ne henkilöt, jotka käsittelevät terveydentilatietoja tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä.

Työntekijöiden terveydentilatietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia eivätkä he saa ilmaista tietoja sivullisille. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyäkin. Työnantaja voi kuitenkin luovuttaa työntekijän hänelle antaman lääkärintodistuksen työterveyshuollolle työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten, ellei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.

 Työntekijän terveydentilatietoja on säilytettävä erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn