Työsopimus

Mitä työsopimuksessa ainakin tulisi olla ja mitä kaikkea hyvässä työsopimuksessa kannattaa huomioida?

Työsopimuksen perustunnusmerkkejä ovat työn tekeminen sopimuksen perusteella, vastiketta vastaan, työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena.

Työsopimuksen osapuolet eivät voi sopia, että sopimussuhteessa, joka täyttää em. tunnusmerkit ei sovellettaisi työsopimuslakia. Jos työsopimus joiltakin osiltaan on ristiriidassa työsopimuksessa noudatettavan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus näiltä osiltaan mitätön ja niiden sijasta on noudatettava työehtosopimuksen vastaavia määräyksiä.

Missä muodossa työsopimus tulee tehdä?

Työsopimukselle ei ole säädetty määrämuotoa. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti tai hiljaisesti. Käytännössä työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jolloin sopimuksen sisältö on todennettavissa selkeästi.

Hiljainen sopimus voi syntyä siten, että työnantaja sallii työntekijän aloittaa työnteon, vaikka työsopimuksen ehdoista ei sovita työtä aloitettaessa mitään. Tällöin työsopimuksen ehdot määräytyvät työnantajaa mahdollisesti sitovan työehtosopimuksen tai lain mukaan.

Mitä työsopimuksessa tulee olla?

Työsuhteen keskeiset ehdot

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista silloin, kun työsopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi tai sen on tarkoitus jatkua yli kuukauden pituisen määräajan. Selvityksen antamisvelvollisuus koskee vain niitä keskeisiä ehtoja, joista ei ole sovittu kirjallisessa työsopimuksessa.
 
Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos ne eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Selvitys on annettava ilman eri pyyntöä. Työnantajan selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat seuraavat työehdot:

 • Työnantajan ja työntekijän koti- ja liikepaikka
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Työntekopaikka
 • Työntekijän pääasialliset tehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • Säännöllinen työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika

Työsopimuksen tulee lisäksi sisältää päiväys ja allekirjoitukset.

Työsopimuksessa saatetaan lisäksi sopia tarvittaessa esimerkiksi varallaolosta, lisätöistä, ulkomaantyöskentelystä, salassapito- ja kilpailukieltosopimuksista. 

Jos työnantajan aloitteesta sovitaan vaihtelevasta työajasta eli esimerkiksi ns. nollatuntisopimuksesta, on työnantajan annettava työntekijälle selvitys vaihtelevan työajan käyttämisen syistä ja arvio työn ennakoidusta määrästä. Selvityksen tarkoituksena on helpottaa työntekijän ajankäytön suunnittelua ja tulojen arviointia. 

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon ehdon muutoksesta. Ilmoitusta ei tarvitse antaa tilanteissa, joissa työsuhteessa sovellettavan ehdon muutos johtuu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muutoksesta.

Työsopimuksen kesto

Työsopimukset ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa määräytymättömän ajan. Määräaikainen sopimus päättyy päivämäärän, tietyn tehtävän loppuun saattamisen tai tietyn tapahtuman perusteella.​​​​​​​


Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Työsopimuksen laadintaa käytännössä

Työoikeuden perusteet - Työsopimus

Työsopimus ja työsuhteen eri muodot

Vinkit tehokkaaseen työnhakuun - Työsopimusasiat

Linkki kyselyyn