Mitä on työpaikkakiusaaminen?

Työpaikkakiusaaminen on jatkuvaa, toistuvaa kielteistä kohtelua. Se voi olla esim. loukkaamista, alistamista, mitätöintiä tai muuta epäoikeudenmukaista kohtelua. Kiusaamisen kohteeksi joutuminen heikentää hyvinvointia ja jaksamista, jolloin kiusaamisen kohteena oleva ajautuu puolustuskyvyttömään asemaan. Tilanteet työpaikoilla ovat moninaisia. Ei ole helppoa selvittää, onko kyseessä työpaikkakiusaaminen vai jokin muu ristiriitatilanne.

Kiusaamisen muotoja voivat olla mm. jatkuva ja toistuva

  • liian suuren työmäärän antaminen
  • toistuva kohtuuton aikataulutus työn suorittamiseksi
  • työntekijän resursseihin nähden liian vaatimattomien tehtävien antaminen
  • työyhteisöstä eristäminen, sosiaalinen syrjintä
  • moittiminen, sortaminen, pilkkaaminen, nöyryyttäminen, loukkaaminen
  • mustamaalaaminen ja perättömien asioiden puhuminen
  • arvosteleminen ilman syytä
  • henkilökohtaisen koskemattomuuden rikkominen

Rajanveto kiusaamisen ja muiden ristiriitojen välillä on usein hankalaa. Kaikki ongelmatilanteet on kuitenkin syytä selvittää työpaikalla. On muistettava, että henkilökohtaiset näkemyserot ja työntekijöiden väliset ristiriidat eivät ole työpaikkakiusaamista.

Työnantajalla on myös direktio-oikeuteen (= työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus) perustuvia oikeuksia, joita ei voida pitää työpaikkakiusaamisena. Työntekijä on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita ja määräyksiä, joita työnantaja antaa oman toimivaltansa rajoissa. Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista on säädetty työsopimuslain 2 ja 3 luvussa.

Tällaisia työnantajan oikeuksia on esim.

  • työnantajan / esimiehen antamat käskyt ja määräykset jotka sisältyvät työnjohto-oikeuteen (oikeus esim. määrätä missä, miten ja milloin työ tehdään)
  • työsuhteen yksipuolinen muuttaminen tietyissä rajoissa, kuten työtehtävät, työntekopaikka ja työaika

1.1.2003 voimaan tulleeseen työturvallisuuslakiin otettiin säännös, joka velvoittaa työnantajan huolehtimaan siitä, että työpaikalla ei esiinny työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Epäasiallista kohtelua on kaikin keinoin yritettävä ehkäistä ja tällaisen kohtelun tultua esiin, on siihen puututtava viivytyksettä.

28 §: Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa, hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi.

18 §: Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa.

Työpaikkakiusaamiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista vain työyhteisön sisällä. Kiusaamistilanteiden käsittely ja hoitaminen kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin työturvallisuuslain perusteella. Henkilöstöä edustaa näissä tilanteissa työsuojeluvaltuutettu.

Jos olet joutunut kiusaamisen kohteeksi, ota asia puheeksi kiusaajan kanssa. Kerro tilanteista, jotka koet kiusaamiseksi ja vaadi kiusaajaa lopettamaan epäasiallinen käytös. Mikäli oma kieltosi ei tehoa, ota yhteyttä esimieheesi. Jos kiusaaja on esimies, on otettava yhteys tämän esimieheen. Kirjaa ylös kaikki tilanteet, joissa olet kokenut tulleesi kiusatuksi. Muistiinpanoja tarvitaan kiusaamisen myöhemmän selvittelyn varalle. Mikäli tarvitset tilanteessa tukea, ota yhteys työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun tai työterveyshuoltoon.

Työsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu työturvallisuuslain noudattamisen valvominen. Mikäli työnantajalle tekemäsi aloitteet kiusaamisen lopettamiseksi eivät tehoa, ota yhteys alueesi työsuojeluviranomaiseen.

Lisätietoa

Työsuojelun verkkosivuilta löydät lisätietoa työsuojelusta ja sitä koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta.

Työterveyslaitoksen verkkosivuilta > Toimiva työyhteistö - työpaikkakiusaaminen  löydät myös monipuolista lisätietoa.​​​​​​​ Tutustu myös Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeeseen!

Mieli ry:n verkkosivuilla voit saada maksutonta apua ja lukea lisää:

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn