Tasa-arvolaki

Tasa-arvolaki turvaa sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun työelämässä. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty. Työnantaja voidaan tuomita maksamaan syrjitylle työntekijälle rahallinen hyvitys. Lakia ei sovelleta uskonnonharjoitukseen eikä yksityiselämään.

Lain mukaan työnantajan on toimittava siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuu sekä naisia että miehiä ja edistettävä naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin ja luotava heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Työnantajan on edistettävä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa, ja kehitettävä työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille. Työnantajan on myös toimittava siten, että sukupuoleen perustuva syrjintä voitaisiin ehkäistä jo ennakolta.

Vähintään 30 työntekijän työpaikalla työnantajan on vuosittain laadittava tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvolaki kieltää myös välillisen syrjinnän. Välillistä syrjintää voi olla esimerkiksi osa-aikaisten tai määräaikaisten työntekijöiden huonommat työehdot, jos enemmistö näistä työntekijöistä on toista sukupuolta.

Laki määrittelee syrjinnäksi myös seksuaalisen häirinnän ja häirinnän sukupuolen perusteella. Esimies voi syyllistyä syrjintään myös antamalla ohjeen harjoittaa syrjintää. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn