Muutosneuvottelujen osapuolet

Jos asia koskee yhtä työntekijää, muutosneuvottelut (eli ent. yt-neuvottelut) käydään työntekijän ja hänen esimiehensä välillä. Jos asia koskee useampaa kuin yhtä työntekijää, työntekijöitä edustaa henkilöstöryhmän edustaja. Jos kyseessä oleva asia koskee useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, asian käsittely tapahtuu yhteisessä kokouksessa, jossa osapuolina ovat työnantajan edustajat ja ko. henkilöstöryhmien edustajat. Työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien välillä voidaan sopia myös neuvottelukunnan perustamisesta, jolloin sovitaan neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimikaudesta ja siinä käsiteltävistä asioista.

Yrityksen henkilöstö koostuu työntekijöistä, toimihenkilöistä ja ylemmistä toimihenkilöistä. Nämä kolme ryhmää muodostavat säännönmukaisesti yrityksen yhteistoimintalaissa tarkoitetut henkilöstöryhmät.

  • Työntekijöistä, jonka työehdoissa noudatetaan jonkin jäsenliiton solmimia työehtosopimuksia muodostaa yhden henkilöstöryhmän.
  • Toimihenkilöt muodostavat henkilöstöryhmän, johon kuuluvat asianomaisen alan toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista tehdyn työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevat työntekijät riippumatta siitä, ovatko jotkut toimihenkilöt jonkun muun kuin työehtosopimuksen tehneen tai yhdistyksen jäseniä tai järjestäytymättömiä.
  • Työehtosopimusten ulkopuolelle asemansa tai tehtävänsä vaativuuden perusteella jäävät henkilöt ovat puolestaan ylempiä toimihenkilöistä.

Henkilöstöryhmään kuulumista tai sen muodostamista ei ole yhteistoimintalaissa sidottu järjestäytymiseen. Järjestäytymätön työntekijä kuuluu siihen henkilöstöryhmään, jonka työehtoja hänen työhönsä sovelletaan.

Sellaisia henkilöstön edustajia, joiden asema ei perustu työehtosopimuksen määräyksiin (mm. luottamusvaltuutettu, yhdysmies) ovat:

  • Luottamusvaltuutettu; voidaan valita silloin, kun työntekijöillä ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä.
  • Työsuojeluvaltuutettu; voi olla edustaja vain silloin, kun yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia koskee myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä eikä asiaa käsitellä työsuojelua koskevan lain mukaisesti.
  • Järjestäytymättömien yhteistoimintaedustaja; voidaan valita silloin, kun enemmistöllä jonkin henkilöstöryhmän työntekijöistä ei ole oikeutta osallistua luottamusmiehen valintaan sen vuoksi, että kuuluvat johonkin toiseen ammattiliittoon tai ovat järjestäytymättömiä. Järjestäytymättömien työntekijöiden yhteistoimintaedustaja toimii järjestäytyneiden työntekijöiden edustajan rinnalla henkilöstöryhmää koskevissa asioissa.
  • Yhteistoimintaedustaja; voidaan valita silloin kun työntekijät, joilla olisi ollut oikeus valita itselleen luottamusmies tai -valtuutettu eivät ole tällaista valinneet.

Jos henkilöstö ei valitse minkäänlaista edustajaa, työnantaja voi täyttää yhteistoimintavelvoitteensa siten, että hän toteuttaa yhteistoimintamenettelyn kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä. Tällainen tilanne voi konkretisoitua erityisesti pienissä yrityksissä.

Jos työntekijöillä ei ole minkäänlaista edustajaa, heillä on vastaavasti mahdollisuus valita edustaja yksittäiseen neuvottelutapahtumaan. Tällaisella edustajalla ei kuitenkaan ole yhteistoimintaedustajan asemaa (erityinen irtisanomissuoja).

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn