Opintovapaa

Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa. Vähintään kolme kuukautta saman työnantajan palveluksessa työskennellyt henkilö voi pitää opintovapaata korkeintaan viisi päivää.  Kun työntekijän päätoiminen työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden, työntekijällä on oikeus pidempään opintovapaaseen. Viiden vuoden aikana samassa työpaikassa oleva työntekijä voi pitää opintovapaata enintään kaksi vuotta.

Miten opintovapaata haetaan?

Opintovapaa haetaan työnantajalta ja sitä voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa sekä ammattiyhdistyskoulutukseen työ- ja virkaehtosopimuksessa sovituin tavoin. Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamista, jos sen järjestäminen aiheuttaa tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle. Opintovapaata voidaan siirtää enintään kuusi kuukautta.

Miten opintovapaan voi rahoittaa?

Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa. Opintovapaan aikana työntekijällä voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea, ammattitutkintostipendi, yleistä asumistukea tai opintolainaa. Aikuiskoulutustukea voi saada päätoimisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, joka on ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta, ja jonka työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden.

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Henkilön on oltava tutkinnon suorittaessaan alle 64-vuotias ja eläkevakuutetun työssäoloajan on pitänyt kestää vähintään viisi vuotta. Lisäksi 1.1.2017 tai sen jälkeen suoritetuissa tutkinnoissa henkilön tulee kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Tukea ja stipendiä voi hakea Työllisyysrahastosta (entinen Koulutusrahasto).

Työsuhde opintovapaan jälkeen

Opintovapaan päättymisen jälkeen työsuhde jatkuu normaalisti. Työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa ja palata töihin, mikäli opintovapaa on myönnetty yli 50 päivän ajaksi. Opintovapaan keskeyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluuta. Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opintovapaan keskeyttänyttä työntekijään takaisin, jos hän on palkannut sijaisen opintovapaan ajaksi. Tällöin työhön palataan, kun sijaisen työsopimus on päättynyt.

Muut vapaat

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn