Tietoa irtisanomisajoista ja työsuhteen päättymisestä lomautuksen aikana

Päättyikö työsuhde lomautuksen aikana? Lue tämä!

Syksyksi on odotettavissa jonkin verran uusia yhteistoimintaneuvotteluita koronakriisin pitkittyessä. Lisäksi monilla aloilla lomautusten arvioidaan muuttuvan irtisanomisiksi. Olemme koostaneet tähän blogiin ajankohtaisen tietopaketin irtisanomisajasta ja työsuhteen päättymisestä lomautusaikana.

Elokuun Jäsenpulssi-kyselymme mukaan jo lomautetuista jäsenistä yli puolet (56 %) arvioi työtilanteensa pysyvän samana eli lomautuksen jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan.

Irtisanomisajan oikeudet ja velvollisuudet

Työsuhteen päättyessä irtisanomiseen on työsuhteen lopussa irtisanomisaika, jonka aikana työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet ovat yhä voimassa. Työntekijän on siis lähtökohtaisesti työskenneltävä irtisanomisaikana työnantajan alaisuudessa palkkaa vastaan. 

Jos työntekijä ei noudata irtisanomisaikaa, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvoitetta ja työntekijä voi joutua suorittamaan korvausta noudattamatta jätetyltä ajalta.  

Joskus työnantaja saattaa poistaa työntekijän työntekovelvollisuuden irtisanomisajalta. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ei poistu, vaan työnantajan on maksettava työntekijälle irtisanomisajan palkka.

Pyydä työnantajalta kirjallinen ilmoitus työntekovelvollisuuden poistamisesta mahdollisten epäselvyystilanteiden varalle.

Irtisanomisajan pituus

Työsopimuslain (55/2001) mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään irtisanomisajoista, kunhan irtisanomisaika ei ylitä kuutta kuukautta. Työehtosopimuksissa saattaa kuitenkin olla pakottavia säännöksiä irtisanomisajoista, viittaus työsopimuslakiin tai mahdollisuus sopimisesta irtisanomishetkellä, joten tarkista työsuhteeseesi soveltuva työehtosopimus.  

Usein työsopimuksissa irtisanomisajaksi on sovittu ”lain yleiset irtisanomisajat”. Työsopimuslaissa on sovittu yleisistä irtisanomisajoista, joita noudatetaan silloin, kun osapuolet eivät ole sopineet toisin. 

Työsopimuksessa sovittu tai työehtosopimuksessa oleva pakottava säännös irtisanomisajasta siis syrjäyttää laissa olevan irtisanomisajan. Jollei muusta sovita, noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:​​​​​​​

Työnantajan irtisanoessa työntekijän

Työsuhteen kesto
Irtisanomisaika
Enintään yksi vuosi
14 päivää
Yli 1 vuosi – enintään 4 vuotta
Yksi kuukausi
Yli 4 vuotta – enintään 8 vuotta
Kaksi kuukautta
Yli 8 vuotta – enintään 12 vuotta
Neljä kuukautta
Yli 12 vuotta
Kuusi kuukautta

Työntekijän irtisanoutuessa

Työsuhteen kesto
Irtisanomisaika
Enintään viisi vuotta
14 päivää
Yli viisi vuotta
Yksi kuukausi

Takaisinottovelvollisuus

Tuotannollisista, taloudellisista tai yrityksen uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä 1.4.-31.12.2020 välisenä aikana irtisanotulle työntekijälle on tietyissä tapauksissa tarjottava työtä, jos työnantaja tarvitsee työntekijän työtehtäviin tai samankaltaisiin tehtäviin uusia työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Miten lomautus vaikuttaa työnantajan irtisanoessa?

Työnantajan irtisanoessa lomautetun työntekijän, on työnantajan maksettava työntekijälle irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Työnantaja voi vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, mikäli työnantaja on käyttänyt lomauttaessa yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa.

Miten lomautus vaikuttaa työntekijän irtisanoutuessa?

Työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus irtisanoutua lomautusaikana ilman irtisanomisaikaa, mutta hän ei ole myöskään oikeutettu saamaan irtisanomisajan palkkaa. Mikäli lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, ei työntekijällä ole kuitenkaan oikeutta irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän vuorokauden aikana.  

Mikä on roikkolomautus?

Jos kokoaikainen lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää eli lomautus on ns. roikkolomautus, on työntekijällä oikeus saada irtisanoutuessaan työnantajan noudatettavaksi tarkoitetun irtisanomisajan palkan verran korvauksia. 

Työsuhteen katsotaan päättyneen ikään kuin työnantajasta johtuvista syistä. Työntekijällä ei ole korvauksesta huolimatta työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana. Työnantajalla on oikeus lyhentää irtisanomisajan palkasta 14 päivää, jos hän on lomautuksen alkaessa käyttänyt yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa.  

Osa-aikaisesti lomautetulla lomautuksen yhdenjaksoisuus ei pääsääntöisesti täyty. Poikkeuksellisesti työnantajalle saattaa syntyä irtisanomisajan palkanmaksuvelvollisuus myös osa-aikaisesti lomautetulle, jos työntekijä on ollut töissä vain hyvin vähäisen osan säännönmukaisesta työajasta tai työnantaja on kutsunut työntekijän töihin ainoastaan välttääkseen 200 päivän rajan täyttymisen.

Sofia Härmä lakimiesharjoittelija YTK-Yhdistys

Sofia Härmä, juristi

Toimin YTK Työelämäpalveluissa juristina. Osallistun jäsenrajapinnassa työskentelyn lisäksi oikeudellisen neuvonnan kehittämiseen. Pyrin työssäni löytämään ratkaisuja siihen, kuinka pystyisimme entistä sujuvammin auttamaan jäseniämme heidän työsuhteisiinsa liittyvissä huolissa. Työoikeudellisen palvelun kehittäminen onkin yksi työelämäpalvelujen keskeisistä teemoista, joten pysy kuulolla.

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn