Käsi allekirjoittaa paperia kynällä.

Työsopimusfakta: mikä merkitys työntekopaikalla on työsopimuksessa?

Työntekopaikalla tarkoitetaan paikkaa tai aluetta, jossa työntekijä tekee työtään. Tästä on lain mukaan oltava maininta joko työsopimuksessa tai erikseen annettavassa selvityksessä työsuhteen ehdoista.

Työntekopaikasta sopiminen on erityisen tärkeää silloin, jos työnantajalla on useita toimipisteitä. Jos työntekijällä ei ole yhtä pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, on työnantajan annettava työntekijälle selvitys, millä periaatteilla työntekijä työskentelee eri työkohteissa tai voi itse valita oman työntekopaikkansa.  

Mitä väljemmin työntekopaikasta on sovittu, sitä helpommin työnantaja voi muuttaa paikkaa myöhemmin. Kannattaakin siis määritellä työntekopaikat mahdollisimman selkeästi ja toimipaikkakohtaisesti jo työsopimusta tehtäessä.

Huomio tämä

Ympäripyöreästi sovittu työntekopaikka voi aiheuttaa epäselvyyksiä myös esimerkiksi matkakulujen ja päivärahojen suhteen.

Mitä jos?

Osittaisesta tai kokoaikaisesta etätyömahdollisuudesta ja sen pelisäännöistä tulisi sopia kirjallisesti. Jos etätyötä tehdään toistuvasti, kannattaa työnantajan ja työntekijän tehdä työsopimuksen liitteeksi erillinen etätyösopimus. On hyvä huomioida, että työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työpaikan etätyökäytäntöjen ohjetta. 
​​​​​​​
Työnantajan on mahdollista määritellä, missä etätyötä voidaan tehdä (esim. vain työntekijän kotona) tai ei saa tehdä (esim. julkisilla paikoilla tai ulkomailla). 
 
Työntekijällä ei ole automaattisesti oikeutta etätyöhön ilman nimenomaista sopimista, mutta ei myöskään velvollisuutta suostua siihen, jos varsinaisesta työntekopaikasta on selvästi sopimuksessa sovittu.

Paitsi jos

Tilanteissa, joissa työnantaja on irtisanomassa työntekijää tuotannollis-taloudellisin perustein, täytyy työnantajan selvittää, voidaanko työntekijälle tarjota töitä muista työnantajan toimipisteistä. Työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa tai muutoin sovittua työntekopaikkaa, jos työsuhteen päättämiselle olisi työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet. Tällöin työsuhteen olennaisen ehdon muutoksessa noudatetaan irtisanomismenettelyä, eli muutos astuu voimaan vasta irtisanomisajan kuluttua.

Poikkeus

Vaikka työntekopaikasta olisi työsopimuksessa sovittu väljästi, mutta työntekopaikaksi on vakiintunut tietty paikka, ei työnantaja voi muuttaa paikkaa yksipuolisesti, jos työntekopaikan katsotaan muodostuneen sopimuksen veroiseksi käytännöksi vakiintumisen myötä.

Kun olet allekirjoittamassa työsopimusta, huomioi:

  • Keskustele työnantajan kanssa työntekopaikasta ja mahdollisissa muissa paikoissa työskentelystä avoimesti ja kirjatkaa työntekopaikka mahdollisimman selkeästi sopimukseen.  

  • Keskustelkaa ja kirjatkaa mahdolliseen työsopimuksen etätyöliitteeseen etätyöskentelyn pelisäännöistä: mitä työtä etänä voi tehdä, miten paljon ja missä etätyötä on sallittua tehdä, minkälaista työaikaa etätyössä noudatetaan, kuinka pitkään sopimus etätyöstä on voimassa ja miten sopimus voidaan päättää.

Linkki kyselyyn