Autamme sinua onnistumaan työelämän käänteissä

Työelämässä on hyvä olla kaveri, jolta kysyä kiperässä kohdassa neuvoa ja joka tuuppii tarvittaessa eteenpäin.  Olemme siis olemassa juuri sinua varten.

YTK-Yhdistys on tänä päivänä Suomen suurimpia yhdistyksiä. Olemme lähes 250 000 suomalaisen apuna, innostajana ja mahdollistajana työelämän käänteissä. Haluamme pitää jäsenmaksun edullisena, jotta palveluiden käyttö olisi mahdollisimman monelle helppoa ja järkevää. 

Historiamme ulottuu vuoteen 2005, jolloin YTK:n kassajäsenet perustivat yhdistyksen tuottamaan lisäturvaa jäsenille. Tarpeena oli tuolloin oikeudellisen turvan tuottaminen jäsenille ja sama palvelu on tänäkin päivänä työmme ytimessä. Oikeusturvan lisäksi autamme työsuhdekysymyksissä. Vuoden 2022 alusta jäsenyyteen kuuluu Lakikaveri-palvelu, joka sisältää myös juristin henkilökohtaiset selvityspalvelut. Lisäksi saat ammatillisen oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen sekä tapaturmavakuutuksen vapaa-ajalle.

Haluamme auttaa jäseniämme myös varautumaan työelämän tulevaisuuteen, joten kehitämme palveluitamme koko ajan. 2020-luvulla olemme tuoneet palveluvalikoimaan lukuisia työnhakua, osaamisen kehittämistä ja urasuunnittelua helpottavia työkaluja. Pääosaa niitä voi hyödyntää verkossa itsenäisesti opiskelemalla. Osassa palveluitamme on mahdollista saada myös henkilökohtaista ura- ja työnhakuneuvontaa.

Työelämässä pärjääminen edellyttää kokonaisvaltaista hyvinvointia, joten uskomme myös siihen, että välillä täytyy virkistyä ja huoltaa itseä. Siksi tarjoamme myös vapaa-aikaan soveltuvia etuja. Näitä ovat esimerkiksi hotellitarjoukset ja liikuntapalvelut. Autamme myös saamaan säästöä arjen eduissa sähkölaskuista tietoturvaan.

Katso, mitä kaikkea jäsenyyteen kuuluu


 • Voit kuulua YTK-Yhdistykseen jäsenenä tai opiskelijajäsenenä.

  YTK-Yhdistyksen jäseneksi voit liittyä 22 € vuosimaksulla, kun olet myös Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsen. Olet siis sekä kassan että yhdistyksen jäsen ja siitä syystä saat esimerkiksi kaksi eri laskua vuosittain. Työttömyyskassan avulla turvaat itsellesi ansiosidonnaiset etuudet esimerkiksi työttömyyden varalle ja yhdistyksen jäsenenä voit hyödyntää kaikkia jäsenetuja oikeudellisesta työsuhdeneuvonnasta vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen.

  Opiskelijajäseneksi YTK-Yhdistykseen voit liittyä ilman työttömyyskassajäsenyyttä opiskeluaikana. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Muista kuitenkin, että jos teet työtä opintojen ohella, suosittelemme valitsemaan normaalin jäsenyyden kassaan ja yhdistykseen. Kun teet työtä vähintään 18 tuntia viikossa töitä, voit kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan.

 • YTK-Yhdistyksen jäsenmaksu on kalenterivuosimaksu. Jäsenmaksu vuonna 2022 on 22 €. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Jäsenmaksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta yhdistykseen liittyy tai siitä eroaa.

  Ensimmäinen jäsenmaksulasku postitetaan heti jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen. Jatkossa jäsenmaksu lähetetään tammikuun aikana. Ensimmäistä laskua maksaessa kannattaa tehdä YTK-Yhdistykselle e-laskuvaltuutus, jolloin saat seuraavat laskut suoraan verkkopankkiisi.

  Maksamaton jäsenmaksu johtaa jäsenyydestä erottamiseen ja tällöin myös yhdistyksen tarjoama vakuutusturva päättyy. Muista siis maksaa jäsenmaksu ajallaan.

 • Rekisteröity 21.11.2019

  1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on YTK-Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Loimaan kaupunki.

  2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
  YTK-Yhdistys ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

  Yhdistys valvoo ja parantaa jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, sosiaalisia, taloudellisia ja oikeudellisia etuja, ja kehittää heidän yhteistoimintaansa.

  Yhdistys seuraa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista kehitystä ja tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Yhdistys auttaa neuvoin ja eduin jäseniään työ- tai virkasuhteisiin, vapaa-aikaan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä asioissa.

  Yhdistys voi ohjata ja neuvoa jäseniään työelämään liittyvissä asioissa tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistysvoi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myös jakaa stipendejä jäsenilleen yksilövalmennusta varten.

  3 § Jäsenet
  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenenä oleva tai jäseneksi liittyvä Suomessa asuva ja palkkatyötä tekevä toimihenkilö tai työntekijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisäksi yhdistys voi hyväksyä jäsenikseen Suomessa asuvia opiskelijoita. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä myös yrityksiä ja yhteisöjä.

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

  Jäsen erotetaan yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai eronnut tai erotettu Yleisen työttömyyskassan YTK jäsenyydestä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai

  on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksen erottamisesta tekee hallitus.

  5 § Jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksellä voi olla eri jäsenmaksuluokkia jäsenille tarjottavien palvelukokonaisuuksien mukaisesti.

  6 § Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa nolla, yksi tai kaksi hallituksen muuta jäsentä. Erovuoroisuus ratkaistaan aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

  8 § Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  9 § Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdessä tai useammassa valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

  Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

  11 § Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti sekä vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot

  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  10. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä (2-5) seuraavalle vuodelle

  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


 • Jos olet jäsenenä sekä Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa että YTK-Yhdistyksessä, jäsenyytesi yhdistyksessä päättyy automaattisesti kassajäsenyyden päättyessä.

  Halutessasi päättää pelkästään YTK-Yhdistyksen jäsenyyden, jäsenyytesi kassassa jatkuu normaalisti, mutta et voi enää hyödyntää yhdistyksen tarjoamia etuja.

  Nämä edut sisältyvät yhdistyksen 22 € jäsenmaksuusi:

  • Lakikaveri työsuhdepulmiin: Palveluun sisältyvä juristin selvityspalvelu edellyttää, että yhdistyksen jäsenyyttä on takana vähintään 6 kuukautta.
  • Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (edellyttää 6 kk:n jäsenyyttä yhdistyksessä)
  • Tapaturmavakuutus vapaa-ajalle
  • Työnhaun tuen ja ammatillisen kehittämisen palvelut kattavasta verkkokoulutuskirjastosta henkilökohtaiseen työnhakuvalmennukseen
  • Etuja hyvinvointiin ja vapaa-aikaan sekä säästöä monista erilaisista palveluista

  ​​​​​​​Jos haluat päättää vain YTK-Yhdistyksen jäsenyyden, mutta säilyttää työttömyyskassajäsenyyden, tee eroilmoitus OMA+ -palvelun kautta lähettämällä eroilmoitusta koskeva viesti Viestit-osiosta. Kirjaudu tästä OMA+

  Jos taas haluat päättää koko jäsenyytesi YTK:ssa, täytä eroilmoitus tästä.

YTK-Yhdistys

YTK-Yhdistys on mitä ilmeisimmin Suomen suurin yksilöjäsenten yhdistys. Toimimme lähes 250 000 suomalaisen apuna, innostajana ja mahdollistajana työelämän käänteissä. Tarjoamme jäsenillemme hyödylliset edut ja avut työelämään. Yhdistyksen jäsenyyteen kuuluu Lakikaveri työsuhdepulmiin, vakuutuksia työhön ja vapaalle, henkilökohtaista valmennusta työnhakuun ja tuhansia verkkokoulutuksia osaamisen kehittämiseen, huippuetuja hyvinvointiin ja vapaa-aikaan sekä säästöä arkeen monipuolisilla jäseneduilla!

Linkki kyselyyn