YTK-Yhdistys tarjoaa täysjäsenille ja opiskelijajäsenille työelämään liittyvää lisäturvaa ja palveluita

Meiltä saat turvaa ja tukea yksilölliselle työurallesi alasta riippumatta.

YTK-Yhdistys on perustettu vuonna 2005 parantamaan jäsenistönsä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Yhdistys tarjoaa sinulle oikeusturvavakuutuksen, ammatillisen vastuuvakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä mahdollisuuden saada lakimiehen oikeudellista työsuhdeneuvontaa puhelimitse.

Lisäksi tarjoamme sinulle erilaisia mahdollisuuksia parantaa omia työnhakuedellytyksiäsi ja osaamistasi erilaisten koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksien muodossa. Voit esimerkiksi hyödyntää koulutuksia, kursseja ja webinaareja ja opiskella itsenäisesti verkossa veloituksettoman videovalmennuskirjaston avulla tai hankkia henkilökohtaista uravalmennusta jäsenetuhintaan. Lue lisää!

 • YTK-Yhdistykseen voit kuulua joko täysjäsenyyden tai opiskelijajäsenyyden kautta.

  Täysjäsenyys merkitsee sitä, että kuulut sekä Yleinen työttömyyskassa YTK:hon että YTK-Yhdistykseen. Työttömyyskassan jäsenenä turvaat itsellesi ansiosidonnaiset etuudet esim. työttömyyden varalle ja yhdistyksen jäsenenä voit hyödyntää kaikkia jäsenetuja oikeudellisesta työsuhdeneuvonnasta vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen.

  Opiskelijana voit liittyä YTK-Yhdistykseen ilman työttömyyskassajäsenyyttä. Jos teet työtä opintojen ohella, sinun kannattaa kuitenkin valita täysjäsenyys. Vain työttömyyskassan jäsenenä voit kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan. Työttömyyskassaan liittyminen kannattaa, jos teet työtä vähintään 18 tuntia viikossa. Lue lisää ansiopäivärahasta. 


 • YTK-Yhdistyksen jäsenmaksu on kalenterivuosimaksu. Jäsenmaksu vuonna 2020 on 18 euroa. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Jäsenmaksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta yhdistyksen liittyy tai siitä eroaa.

  Ensimmäinen jäsenmaksulasku postitetaan heti jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen. Jatkossa jäsenmaksu lähetetään tammikuun aikana. Ensimmäistä laskua maksaessa kannattaa tehdä YTK-Yhdistykselle e-laskuvaltuutus, jolloin saat seuraavat laskut suoraan verkkopankkiisi.

  Maksamaton jäsenmaksu johtaa jäsenyydestä erottamiseen ja tällöin myös yhdistyksen tarjoama vakuutusturva päättyy. Muista siis maksaa jäsenmaksu ajallaan.

 • YTK-Yhdistys ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka valitsee hallituksen ja puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää hallitukselle sihteerin.

  YTK-Yhdistys ry:n hallitus 

  Junno Roine, hallituksen puheenjohtaja
  Mervi Airaksinen
  Mikko-Pekka Hanski
  Auli Hänninen
  Maija Soininen
  ​​​​​​​Veera Svahn

  YTK-Yhdistys ry:n henkilöstö

  Ilona Kangas, asiakkuus- ja viestintäjohtaja

  Anne Rautu, markkinointipäällikkö
  Elli Lindqvist, markkinointiassistentti
  Emmi Keskiaho, viestintäsuunnittelija
  Maarit Ojala, asiakkuuspäällikkö
  Mirva Puranen, kehityspäällikkö (työelämäpalvelut)
  Sofia Härmä, lakimiesharjoittelija
 • Rekisteröity 21.11.2019

  1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on YTK-Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Loimaan kaupunki.

  2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
  YTK-Yhdistys ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

  Yhdistys valvoo ja parantaa jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, sosiaalisia, taloudellisia ja oikeudellisia etuja, ja kehittää heidän yhteistoimintaansa.

  Yhdistys seuraa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista kehitystä ja tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Yhdistys auttaa neuvoin ja eduin jäseniään työ- tai virkasuhteisiin, vapaa-aikaan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä asioissa.

  Yhdistys voi ohjata ja neuvoa jäseniään työelämään liittyvissä asioissa tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistysvoi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myös jakaa stipendejä jäsenilleen yksilövalmennusta varten.

  3 § Jäsenet
  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenenä oleva tai jäseneksi liittyvä Suomessa asuva ja palkkatyötä tekevä toimihenkilö tai työntekijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisäksi yhdistys voi hyväksyä jäsenikseen Suomessa asuvia opiskelijoita. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä myös yrityksiä ja yhteisöjä.

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

  Jäsen erotetaan yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai eronnut tai erotettu Yleisen työttömyyskassan YTK jäsenyydestä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai

  on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksen erottamisesta tekee hallitus.

  5 § Jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksellä voi olla eri jäsenmaksuluokkia jäsenille tarjottavien palvelukokonaisuuksien mukaisesti.

  6 § Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa nolla, yksi tai kaksi hallituksen muuta jäsentä. Erovuoroisuus ratkaistaan aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

  8 § Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  9 § Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdessä tai useammassa valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

  Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

  11 § Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti sekä vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot

  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  10. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä (2-5) seuraavalle vuodelle

  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


 • Jos olet YTK:n täysjäsen, jäsenyys YTK-Yhdistyksessä päättyy automaattisesti Yleinen työttömyyskassan YTK:n jäsenyyden päättyessä.

  Halutessasi päättää pelkästään YTK-Yhdistyksen jäsenyyden, jäsenyys Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa jatkuu normaalisti, mutta et voi enää hyödyntään yhdistyksen tarjoamia etuja.

  YTK-Yhdistys ry:n 18 euron jäsenmaksuun sisältyy:

  • lakimiehen oikeudellinen työsuhdeneuvonta puhelimitse pelkän puhelinmaksun hinnalla
  • ammatillinen vastuuvakuutus
  • oikeusturvavakuutus työsuhderiitojen varalle (edellyttää 6 kk:n jäsenyyttä yhdistyksessä)
  • vapaa-ajan tapaturmavakuutus
  • työnhaun tuen ja ammatillisen kehittämisen palvelut
  • yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut

  Siirry tästä erolomakkeeseen.

  Voit lähettää eroilmoituksesi osoitteeseen yhdistys@ytk-yhdistys.fi.

Yhteystiedot

Puhelin

Yhdistys vastaa sen jäsenyyteen ja jäsenetuihin liittyviin kysymyksiin. Työttömyysetuuksia koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä Yleinen työttömyyskassa YTK:n asiakaspalveluun.

YTK-Yhdistys 02 760 7630 

Puhelinneuvonta avoinna ma - pe klo 10 - 14 

Jos kysymyksesi koskee työsuhdeasiaa, kysy ensin Sulolta. Löydät virtuaaliavustajamme Chat -palvelusta.
             

Postiosoite

YTK-Yhdistys ry
Teollisuuskatu 4
​​​​​​​32200 LOIMAA

Sähköinen asiointi OMA+

YTK-Yhdistyksen jäsenten oma sähköinen asiointi. Palvelusta näet jäsenmaksutietosi, voit päivittää yhteystietojasi ja löydät etujen hyödyntämiseen tarvittavat ohjeet, linkit ja koodit. Palvelusta löydät myös jäsentodistuksesi.

Työsuhdeneuvonta

YTK-Yhdistyksen jäsenenä saat oikeudellista työsuhdeneuvontaa puhelimitse normaalin puhelinmaksun (pvm/mpm) hinnalla. OpusLex-asianajoverkoston lakimiehet vastaavat puheluusi ma-to klo 9-14 (perjantaisin suljettu).

Virtuaalineuvoja Sulo auttaa myös työsuhdekysymyksissä chatissa 24/7.

Yhteyshenkilöt

Ilona Kangas, asiakkuus- ja viestintäjohtaja
ilona.kangas(a)ytk.fi

Oppilaitosyhteistyö ja tapahtumat:
Anne Rautu, markkinointipäällikkö
anne.rautu(a)ytk.fi​​​​​​​

Linkki kyselyyn