Annamme sinulle rohkeutta valita, mikä on sinulle parasta!

Me olemme YTK. Satojen tuhansien yksilöiden yhteisö. Tavoitteenamme on parantaa suomalaisten työelämää – avoimesti ja riippumattomasti.  

Me uskomme, että kun ihmiset voivat paremmin, niin koko työelämäkin on parempi. Pitämällä perusasioista huolta, annamme sinulle rohkeutta valita, mikä on itsellesi parasta. Kaikki, mitä teemme tähtää paremmin voivaan, onnellisempaan ihmiseen. 

YTK:n täysjäsenenä saat ansioturvan lisäksi käyttöösi kattavat työelämäpalvelut, kuten Lakikaverin, vakuutuksia työhön ja vapaalle, työelämän verkkokoulutuskirjaston, työnhaun tuen palvelut sekä alennuksia arjen menoihin ja hyvinvointiin.

Katso mitä kaikkea YTK:n täysjäsenyyteen kuuluu!


 • *YTK:n täysjäsen on sekä YTK Työttömyyskassan että YTK Työelämä ry:n (ent. YTK-Yhdistys) jäsen. Voit olla myös YTK Työelämä ry:n opiskelijajäsen.

  YTK:n täysjäseneksi voit liittyä 24 € vuosimaksulla, kun olet myös YTK Työttömyyskassan jäsen. Olet siis sekä kassan että yhdistyksen jäsen ja siitä syystä saat esimerkiksi kaksi eri laskua vuosittain. Työttömyyskassan avulla turvaat itsellesi ansiosidonnaiset etuudet esimerkiksi työttömyyden varalle ja yhdistyksen jäsenenä voit hyödyntää kaikkia työelämäpalveluja oikeudellisesta työsuhdeneuvonnasta vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen.

  Opiskelijajäseneksi YTK-Yhdistykseen voit liittyä ilman työttömyyskassajäsenyyttä opiskeluaikana. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Muista kuitenkin, että jos teet työtä opintojen ohella, suosittelemme valitsemaan normaalin jäsenyyden kassaan ja yhdistykseen. Kun teet työtä vähintään 18 tuntia viikossa töitä, voit kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan.

 • YTK:n täysjäsenmaksu on kalenterivuosimaksu. Jäsenmaksu vuonna 2023 on 24 €. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Jäsenmaksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta yhdistykseen liittyy tai siitä eroaa.

  Ensimmäinen jäsenmaksulasku postitetaan heti jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen. Jatkossa jäsenmaksu lähetetään tammikuun aikana. Ensimmäistä laskua maksaessa kannattaa tehdä YTK Työelämä ry:lle e-laskuvaltuutus, jolloin saat seuraavat laskut suoraan verkkopankkiisi.

  Maksamaton jäsenmaksu johtaa jäsenyydestä erottamiseen ja tällöin myös yhdistyksen tarjoama vakuutusturva päättyy. Muista siis maksaa jäsenmaksu ajallaan.

 • Voimassaolevat säännöt: 17.11.2022

  1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on YTK Työelämä ry ja sen kotipaikka on Loimaan kaupunki.

  2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
  YTK Työelämä ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

  Yhdistys valvoo ja parantaa jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, sosiaalisia, taloudellisia ja oikeudellisia etuja, ja kehittää heidän yhteistoimintaansa.

  Yhdistys seuraa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista kehitystä ja tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Yhdistys auttaa neuvoin ja eduin jäseniään työ- tai virkasuhteisiin, vapaa-aikaan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä asioissa.

  Yhdistys voi ohjata ja neuvoa jäseniään työelämään liittyvissä asioissa tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myös jakaa stipendejä jäsenilleen yksilövalmennusta varten.

  3 § Jäsenet
  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen YTK Työttömyyskassan jäsenenä oleva tai jäseneksi liittyvä Suomessa asuva ja palkkatyötä tekevä toimihenkilö tai työntekijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisäksi yhdistys voi hyväksyä jäsenikseen Suomessa asuvia opiskelijoita. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä myös yrityksiä ja yhteisöjä.

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

  Jäsen erotetaan yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai eronnut tai erotettu YTK Työttömyyskassan jäsenyydestä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  Päätöksen erottamisesta tekee hallitus.

  5 § Jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksellä voi olla eri jäsenmaksuluokkia jäsenille tarjottavien palvelukokonaisuuksien mukaisesti.

  6 § Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa nolla, yksi tai kaksi hallituksen muuta jäsentä. Erovuoroisuus ratkaistaan aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

  8 § Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  9 § Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus senpitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdessä tai useammassa valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

  Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

  11 § Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti sekä vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot

  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  10. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä (2-5) seuraavalle vuodelle

  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


 • Jos olet jäsenenä sekä YTK Työttömyyskassassa että YTK Työelämä ry:ssä (ent. YTK-Yhdistyksessä), jäsenyytesi yhdistyksessä päättyy automaattisesti kassajäsenyyden päättyessä.

  Halutessasi päättää pelkästään yhdistyksen jäsenyyden, jäsenyytesi kassassa jatkuu normaalisti, mutta et voi enää hyödyntää yhdistyksen tarjoamia työelämäpalveluja ja täysjäsenetuja.

  Nämä edut sisältyvät 24 € täysjäsenmaksuusi:

  • Lakikaveri työsuhdepulmiin: Palveluun sisältyvä juristin selvityspalvelu edellyttää, että täysjäsenyyttä on takana vähintään 6 kuukautta.
  • Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (edellyttää 6 kk:n täysjäsenyyttä)
  • Tapaturmavakuutus vapaa-ajalle
  • Työnhaun tuen ja ammatillisen kehittämisen palvelut kattavasta verkkokoulutuskirjastosta henkilökohtaiseen työnhakuvalmennukseen
  • Etuja hyvinvointiin ja vapaa-aikaan sekä säästöä monista erilaisista palveluista

  ​​​​​​​Jos haluat päättää vain täysjäsenyyden, mutta säilyttää työttömyyskassajäsenyyden, tee eroilmoitus OMA+ -palvelun kautta lähettämällä eroilmoitusta koskeva viesti Viestit-osiosta. Kirjaudu tästä OMA+

  Jos taas haluat päättää koko jäsenyytesi YTK:ssa, täytä eroilmoitus tästä.

Mikä YTK Työelämä?

YTK Työelämäpalvelut tuottaa YTK Työelämä ry. (ent. YTK-Yhdistys), joka on Suomen suurimpia yhdistyksiä. Toimimme lähes 250 000 suomalaisen apuna, innostajana ja mahdollistajana työelämän käänteissä.

Historiamme ulottuu vuoteen 2005, jolloin YTK:n kassajäsenet perustivat yhdistyksen tuottamaan lisäturvaa jäsenille. Tarpeena oli tuolloin oikeudellisen turvan tuottaminen jäsenille ja sama palvelu on tänäkin päivänä työmme ytimessä. Oikeusturvan lisäksi autamme työsuhdekysymyksissä Lakikaveri-palvelussa.

Haluamme auttaa jäseniämme myös varautumaan työelämän tulevaisuuteen, joten kehitämme palveluitamme koko ajan. 2020-luvulla olemme tuoneet palveluvalikoimaan lukuisia työnhakua, osaamisen kehittämistä ja urasuunnittelua helpottavia työkaluja. Pääosaa niitä voi hyödyntää verkossa itsenäisesti opiskelemalla. Osassa palveluitamme on mahdollista saada myös henkilökohtaista ura- ja työnhakuneuvontaa.

Työelämässä pärjääminen edellyttää kokonaisvaltaista hyvinvointia, joten uskomme myös siihen, että välillä täytyy virkistyä ja huoltaa itseä. Siksi tarjoamme etuja myös vapaa-aikaan, kuten hotellitarjouksia ja liikuntapalveluja. Arjen säästöjä tarjoamme alennuksilla esimerkiksi tietoturvasta ja asianajopalveluista.

päivitetty 30.11.

Linkki kyselyyn